TH  |   EN

News & Event
ในขณะที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 ทำให้หลายคนหันมาหาวิธีป้องกันตัวเองด้วยการเลือกใช้สมุนไพร ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วคือ ฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว การใช้ยาสมุนไพรในการรักษา
ห้องคลีนรูม หรือห้องปลอดเชื้อ เป็นห้องที่มีใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในกลุ่มอาหาร และยา หรือแม้กระทั่งกลุ่มงานอิเล็คโทรนิค หรืออุปกรณ์ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ก็ต้องใช้ห้องคลีนรูมสำหรับการควบคุมปริมาณสิ่งปนเปื้อนต่างๆเช่นกัน
  คำว่า “Bioburden” แปลว่า เชื้อที่มีอยู่ หรือ ปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ ดังนั้นการทำ Bioburden testing จึงหมายถึง “การตรวจหาจำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด ที่มีบน/ใน อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางอาหารและยาตลอดกระบวนการผลิตที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อมาก่อน” ซึ่งโดยส่วนใหญ่ งานควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (QC) มักจะทำการตรวจหาจำนวนจุลินทรีย์ใน Raw material น้ำก่อนเข้ากระบวนการผลิต ตัวอย่างในกระบวนการผลิต (In-process samples) รวมไปถึง Final product ภายหลังกระบวนการผลิตแล้ว
การตรวจหาปริมาณสารสำคัญที่ช่วยต้านไวรัสซาร์ส-โควี-2 ในฟ้าทะลายโจรและกระชายขาว

การตรวจหาปริมาณสารสำคัญที่ช่วยต้านไวรัสซาร์ส-โควี-2 ในฟ้าทะลายโจรและกระชายขาว

ในขณะที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 ทำให้หลายคนหันมาหาวิธีป้องกันตัวเองด้วยการเลือกใช้สมุนไพร ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วคือ ฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว การใช้ยาสมุนไพรในการรักษา


โควิด-19 โดยการยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัสในเซลล์นั้น ต้องมีการระบุปริมาณสารสำคัญที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ดังนั้น การตรวจวัดปริมาณสารสำคัญในฟ้าทะลายโจร (Adrographolide) และกระชายขาว (Panduratin และ Pinostrobin ) จึงมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งในการตรวจวัดปริมาณสารสำคัญนี้จะใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) เนื่องจากเป็นเทคนิคที่มีความแม่นยำและเป็นที่ยอมรับในห้องปฏิบัติการ โดยขั้นตอนในการตรวจหาปริมาณสารสำคัญในฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว มีดังนี้  

1. ขั้นตอนการสกัดสารและทำให้สารบริสุทธิ์ ด้วยเทคนิค Solid Phase Extraction (SPE) วิธีนี้เหมาะสำหรับตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนและมีความเข้มข้นของสารที่สนใจวิเคราะห์ปริมาณน้อยๆ การสกัดด้วยวิธีนี้จะช่วยคัดเลือกสารสำคัญในตัวอย่าง ลดการปนเปื้อนจาก matrix อื่นๆที่อยู่ในตัวอย่าง ทำให้ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในตัวอย่างมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

2. ขั้นตอนการแยกโดยใช้เครื่องโครมาโทกราฟีขงเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) หลังจากผ่านขั้นตอนการสกัดสารและทำให้สารบริสุทธิ์แล้ว ตัวอย่างที่ได้จากถูกนำมาวิเคราะห์หาปริมาณสำคัญในฟ้าทะลายโจร (Andrographolide) หรือกระชายขาว (Panduratin และ Pinostrobin) ต่อไปด้วยเครื่อง HPLC โดยHPLC คือ เทคนิคที่ใช้แยกสารที่อยู่ในตัวอย่างออกจากกัน โดยอาศัยหลักการทางโครมาโตกราฟี จากความแตกต่างด้านสมบัติที่ต่างกันของสารที่ต้องการแยก และเทคนิคการวิเคราะห์ที่แสดงผลได้ทั้งในเชิงคุณภาพวิเคราะห์ (Qualitative) และปริมาณวิเคราะห์ (Quantitative) ที่นิยมใช้มากและมีความแม่นย่ำสูง ทั้งนี้ การเลือกใช้คอลัมน์ที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับชนิดของสารที่ต้องการแยก จะทำให้ประสิทธิภาพในการแยกสารดียิ่งขึ้นตามไปด้วย

3. ขั้นตอนการตรวจพบ เมื่อสารสำคัญผ่านเข้าสู่คอลัมน์ เครื่องจะทำการวิเคราะห์ปริมาณสารในตัวอย่าง โดยแสดงผลออกมาในรูปของโครมาโตรแกรมดังภาพ

ทั้งนี้ สามารถสรุปขั้นตอนของการเตรียมตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ ได้ดังภาพด้านล่างนี้

นอกเหนือจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว หากลูกค้ามีความประสงค์จะวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในพืชสมุนไพรอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่ใช้ในการสกัด การเตรียมตัวอย่างโดยใช้ SPE ก่อนเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญด้วย HPLC คอลัมน์ ตลอดจนสารมาตรฐานอื่นๆ ที่ใช้ควบคู่กับการวิเคราะห์

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบข้อมูลกับทางบริษัท S.M. Chemical Supplies Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร พร้อมมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญที่ค่อยให้คำแนะนำ ปรึกษาและตอบคำถามของลูกค้า

 
← BACK


TOP